upphandling

Systemarbete och upphandling

Omvärlden förändras snabbt och verksamheter måste utvecklas och anpassas till nya förutsättningar såsom exempelvis en förändrad kravbild, nya arbetssätt eller teknisk utveckling.

Consoden tillhandahåller stöd till kunder som har behov av att utreda kravbild, lämpliga konstruktionsval och upphandla tekniska system för att få verksamheten att fungera effektivare.

Vårt arbetssätt

Consoden arbetar både med helhetsuppdrag genom hela livscykeln, från förstudie till driftsättning, och mer avgränsat för att stödja där det bäst behövs. Vi kombinerar engagemang, kompetens och långvarig industrierfarenhet för att hjälpa kunden att lyckas. I uppdragen ingår alltid egen projektledning och stöd till kundens organisation med nödvändiga dokument och presentationer.

Vi har särskilt stor erfarenhet av att arbeta med MBSE (Model-Based Systems Engineering), vilket tillsammans med beskrivningsspråk, verktyg och ramverk såsom MODAF säkerställer kommunicerbara och konsistenta beskrivningar. Genom att arbeta modellbaserat i alla faser, från kravanalys till verifiering och validering, kan också en tydlig spårbarhet från färdigt system till ursprunglig kravmängd tillhandahållas.

I dagens projekt ingår ofta parter från olika organisationer och företag. Att arbeta modellbaserat förbättrar, i kombination med ett arkitekturramverk, även bland annat kommunikation och samförstånd över organisationsgränser – något som ökar effektiviteten, produktens korrekthet och användbarhet samt nöjdhet hos parterna.

Consoden kan också hjälpa till att introducera ett modellbaserat arbetssätt i kunders organisation och erbjuder utbildning och stöd för detta.

Vad vi gör i systemarbete och upphandlingsuppdrag

Vi genomför helhetsuppdrag från förstudie till drift men kan också stödja en avgränsad del

Verksamhetsanalys

En viktig förutsättning för att kunna anskaffa det bäst lämpade tekniska systemet är att klarlägga och dokumentera vilken verksamhet som systemet ska stödja. Consoden bistår genom att tolka och dokumentera kundens mål och krav samt göra detaljerade verksamhetsbeskrivningar.

Dessa beskrivningar innehåller bland annat de begrepp och, såväl interna och externa, informationsutbyten som är av avgörande betydelse för verksamheten. En väl klarlagd behovsbild är en nödvändighet för anskaffandet av system som tillhandahåller rätt funktionalitet till rätt kostnad.

Teknisk kravställning och konstruktion

Införande av tekniska system är en stor investering som ska ge bästa möjliga avkastning. Baserat på verksamhetsbehoven stödjer Consoden kunder med att ta fram krav på funktion, prestanda, design och gränssnitt för tekniska system. Vi hjälper också kunden med att föreslå vidareutveckling av befintliga system, vilket ger en möjlighet att anpassa system till förändringar såsom ändrade behov i organisationen eller ändrade tekniska förutsättningar. Vi har stor erfarenhet av att, med utgångspunkt från verksamhets- och tekniska krav, definiera systemdesign och arkitektur och säkerställa att denna möter kravbilden. Slutprodukten består ofta av tekniska specifikationer av olika detaljeringsgrad.

Upphandling

Baserat på gedigen erfarenhet inom området hjälper Consoden till med framtagande av en tilltänkt leverantörs åtagande och kundens utvärderingsmodell i anbud. Som oberoende part kan vi stödja kunder i kontakterna med leverantörer av system och vi kan stödja kunden vid en upphandling och utvärdering av kravuppfyllnad.

Överlämning och drift

Förberedelser och planering inför ett nytt systems införande i verksamheten är av stor betydelse och Consoden kan stödja kunder med teknisk integration, överlämningshandlingar, genomförande av oberoende tester samt uppföljning. En väl utformad stödorganisation hjälper till att säkerställa att systemet uppfyller den tillgänglighet och driftsäkerhet som kravställts samt att systemet stödjer verksamheten som avsett. Consoden bistår kunder i arbetet med att planera stödorganisation, utbildning för systemanvändare och driftsättning av systemet.

Exempel på levererade uppdrag

  • Per Liljeström
    Per Liljeström Konsultchef
    0703-01 99 59

Önskar du mer information? Hör av dig till Per.

Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.