Om uppdraget

En utvärdering av Strilbataljonens system för ledning av rörliga resurser kom fram till att ledningsförmågan var bristfällig vilket innebar att ledning av fältresurser inte kunde genomföras på ett tillräckligt bra sätt.

Det fanns ett behov av att förbättra de telekommunikations- och informationssystem som används. Consoden fick ett uppdrag som innebar att utreda kravbild, ta fram en lösning och hjälpa till med upphandling av nya system.

Projekt utgick från en befintlig kravmängd, framtagen av kunden i en förstudie, så kravanalysen fokuserade på att tolka, prioritera och förfina befintliga krav.

Genom en verksamhetsanalys möjliggjordes en djupare förståelse för slutkundens behov. I den resulterande verksamhetsbeskrivningen beskrevs de aktuella arbetsuppgifterna och organisationens interna och externa krav på informationsutbyten.

Kravbilden tillsammans med verksamhetsbeskrivningen utgjorde sedan grunden för framtagandet av en systemlösning anpassad till kundens behov.
En tydlig kravspårbarhet säkerställer att alla intressentkrav omhändertagits och motiverar den valda systemdesignen. Därför spårades alla krav till uppgifter och allokerades till olika arbetsprocesser och till tekniska system. Spårbarhet mellan teknik och verksamhet ges sedan genom ett antal tekniska funktionskedjor, med vilka de identifierade kommunikationsbehoven kan realiseras.

Den valda systemlösningen presenteras tillsammans med kravallokeringen i en teknisk specifikation. I specifikationen specificeras också de gränsytor som behövs.

För att tillförsäkra en bra dialog, och därigenom förankra resultaten med slutkunden, har arbetet bedrivits i nära samarbete med berörda parter genom ett antal arbetsmöten.

På Consoden följer vi gärna våra projekt från ax till limpa och stöttning har därför också skett med livscykelkostnadsanalys, strategi för logistikförsörjning och underhåll av systemet och testverksamhet.

upphandling
systemutveckling_gray
kompetensstod_gray

BESTÄLLARE
Försvarsmaktens materielverk

UPPDRAG
Kravanalys, verksamhetsanalys, systemdesign och upphandling

VÅR KONTAKTPERSON
Per Liljeström

Related Projects
Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.