Om uppdraget

Consoden har hjälpt FMV i arbetet med att åt Försvarsmakten ta fram målsättnings- och produktionsplanering för luftstridskrafterna.

Uppdraget har högsta prioritet av både FMV och Försvarsmakten och är en återtagning av det strukturerade systemarbete och den systemsamordning som traditionellt bedrivits av luftstridskrafterna under början av 2000-talet.

Vid uppdragets start saknades en gemensam beskrivning av luftstridskrafternas verksamhet och tekniska system. En sådan beskrivning är en förutsättning för att kunna ta steget vidare mot en strukturerad och balanserad plan för den kommande utvecklingen av luftstridskrafternas tekniska system.

Projektet arbetade främst med verksamhetsanalys (definiering av funktionella och ickefunktionella krav) och systemdesign (utformning av systemlösningar) i syfte att skapa förutsättningar för effektiv samverkan mellan ingående förband och system. Inom ramen för verksamhetsanalys identifierades ingående aktörer, intressenter och deras behov av samverkan. Det genomfördes även ett kravanalysarbete, där innehållet i de befintliga kravdokumenten jämfördes och resulterade i en rekommendation att ensa och strukturera om den befintliga kravmassan. Resultatet av verksamhetsanalysen dokumenterades i en modell strukturerad enligt arkitekturramverket MoDAF och utgjorde utgångspunkt för den systemdesign som togs fram.

Med utgångspunkt i den planerade systemlösningen har kontinuerlig produktionsuppföljning och produktionsstyrning bedrivits för att få utvecklingen att gå i en gemensam takt.

Resultatet av det genomförda arbetet har dokumenterats i en modell, ur vilken olika utsnitt har genererats i dokumentform utifrån de olika intressenterna. Projektets leveranser har framförallt bestått av olika kravsammanställningar, verksamhetsbeskrivningar, tekniska systemdesign, analyser och rapporter.

Genom att dokumentera arbetet i en välstrukturerad modell, har spårbarhet skapats, vilket ger en konsistent beskrivning av krav och utformning oavsett vilket enskilt område man studerar. För att erhålla spårbarhet och konsistens i beskrivningarna har projektet även tagit fram och dokumenterat en metodbeskrivning över hur arbetet ska bedrivas.

upphandling
systemutveckling_gray
kompetensstod_gray

BESTÄLLARE
FMV

UPPDRAG
Verksamhetsanalys och systemdesign

VÅR KONTAKTPERSON
Per Liljeström

Related Projects
Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.